Artikel 1: DEFINITIES

Algemeen
De in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn bij het volgen van een Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma bij Cmotions Academy.

Cmotions Academy (onderdeel van Broad Horizon Cmotions B.V.)
Maanlander 47, 3e etage,
3824 MN Amersfoort
KvK-nr. 320.896.26

Opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht Cmotions Academy Open Inschrijvingstrainingen of Opleidingsprogramma verzorgt.

Deelnemer
Een individu of een medewerker van Opdrachtgever die zich inschrijft voor een Open Inschrijvingstraining of een Opleidingsprogramma.

Open Inschrijvingstraining
Opleidingsvorm waarbij deelnemers uit diverse organisaties dezelfde training volgen.

Opleidingsprogramma
Opleidingsvorm van meerdere trainingen verdeeld over een periode waarbij deelnemers uit diverse organisaties aan deelnemen.

Online leeromgeving
Een door Cmotions Academy of één van haar partners beschikbaar gestelde online leeromgeving waarvan de Deelnemer tijdens de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma gebruik maakt.

Online Inschrijfformulier
Het elektronische inschrijfformulier voor de Open Inschrijvingstrainingen en Opleidingsprogramma’s te bereiken via www.cmotionsacademy.nl

Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Cmotions Academy en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Website
De website met informatie en het inschrijfformulier voor de Open Inschrijvingstrainingen en Opleidingsprogramma’s, te bereiken via www.cmotionsacademy.nl


Artikel 2: TOEPASSING
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met betrekking tot Open Inschrijvingstrainingen en Opleidingsprogramma’s door Cmotions Academy.  Deze voorwaarden staan op de Website en kunnen op verzoek worden toegezonden.
2.2 De Opdrachtgever stemt middels de inschrijving voor een Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma in met deze algemene voorwaarden.
2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Cmotions Academy worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal tenminste een kalendermaand voor inwerkingtreding bekend worden gemaakt via persoonlijke kennisgeving of publicatie op de website van Cmotions Academy.

Artikel 3: INSCHRIJVING
3.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cmotions Academy komt tot stand door inzending van het volledige ingevulde inschrijfformulier door de Opdrachtgever via het volledig ingevulde Online Inschrijfformulier op de Website.
3.2 Door het inzenden van een inschrijfformulier via het Online Inschrijfformulier op de Website ontstaat voor de Opdrachtgever een betalingsverplichting. Cmotions Academy verzendt onmiddellijk na ontvangst van de aanmelding een elektronische bevestiging van inschrijving en een factuur.
3.3 Indien de door de Opdrachtgever gewenste Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma is volgeboekt, wordt daarvan door Cmotions mededeling gedaan en kan indien mogelijk een alternatief worden aangeboden. De Deelnemer ontvangt voor aanvang van de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma een bericht van Cmotions met nadere gegevens omtrent de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma.
3.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer en de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de Deelnemer voor deelname aan een Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma over het vereiste kennisniveau c.q. de vereiste vooropleiding beschikt.

Artikel 4: PRIJZEN
4.1 De prijzen gelden zoals zij staan vermeld op de Website. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Voor Opdrachtgevers die niet met BTW belaste activiteiten verrichten, zijn de prijzen vrijgesteld van BTW. Voor overige Opdrachtgevers worden de prijzen inclusief BTW in rekening gebracht.
4.2 Bij de prijs zijn inbegrepen de kosten van trainingsmateriaal, tenzij anders aangegeven, en indien van toepassing de toegang tot de Online Leeromgeving. Voor Open Inschrijvingstrainingen en Opleidingsprogramma’s op door Cmotions Academy beschikbaar gestelde locaties zijn lunch, koffie, thee en/of de arrangementskosten inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5: WIJZIGEN OF ANNULEREN DOOR OPDRACHTGEVER
5.1 Annulering van een Open Inschrijvingstraining en Opleidingsprogramma kan tot zes weken voor de aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
5.2 Bij annulering korter dan zes weken voor de aanvang van de eerste trainingsdag is de Opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld (van alle dagdelen)  te voldoen.
5.3 Vervanging door een andere Deelnemer is mogelijk, als dit vòòr aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk is gemeld door de Opdrachtgever bij Cmotions Academy en de vervangende Deelnemer voldoet aan de vereiste voorkennis en/of vooropleiding die gesteld is aan de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma.
5.4 Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht zonder opgave van redenen te ontbinden. Door deelname aan de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma doet de Deelnemer uitdrukkelijk afstand van voornoemd recht op ontbinding.  
5.6 Indien Deelnemer door persoonlijke omstandigheden één of meer dagdelen van een (lopende) Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogrogramma moet missen, kan Deelnemer Cmotions verzoeken om deze dagdelen in te mogen halen bij de eerstvolgende keer dat dezelfde Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogrogramma wordt gegeven. Als er voor aanvang van de betreffende eerstvolgende Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma plaats is volgens de administratie van Cmotions, zal Cmotions het inhalen toestaan en de Deelnemer hierover berichten.

Artikel 6: WIJZIGEN OF ANNULEREN DOOR CMOTIONS ACADEMY
6.1 Cmotions Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma te annuleren, wijzigen of verplaatsen, bijvoorbeeld als er niet voldoende Deelnemers zijn, tot uiterlijk twee week voor de aanvang van de eerste trainingsdag.
6.2 Cmotions Academy zal al het redelijke in het werk stellen om de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma conform de informatie zoals verstrekt op de Website te verzorgen.
6.3 Cmotions Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door omstandigheden de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Cmotions Academy al het redelijke in het werk stellen om de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma te voltooien of op een later tijdstip te voltooien. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige aan Cmotions Academy voor de betreffende Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma betaalde bedrag.
6.4 Cmotions Academy behoudt zicht het recht om de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma inhoudelijk te wijzigen waarbij de aard en strekking van de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma vergelijkbaar blijft.
6.5 Indien er sprake is van overmacht op grond van Art. 6:75 BW heeft Cmotions Academy het recht de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma op te schorten of te staken, zonder aan een schadevergoeding gehouden te zijn. Bij overmacht informeert Cmotions Academy, indien mogelijk, alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de voortgang van de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma.

Artikel 7: BETALINGSVOORWAARDEN
7.1 Opdrachtgever of Deelnemer ontvangt na inschrijving de factuur voor de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma. Opdrachtgever of Deelnemer dient binnen 30 dagen de factuur te betalen. De Opdrachtgever of Deelnemer is van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is vanaf het moment dat in de factuur genoemde betalingstermijn is verstreken.
7.2 Indien er korter dan 30 dagen voor aanvang van de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma wordt ingeschreven dient de betaling binnen 3 werkdagen na inschrijving te worden voldaan, doch uiterlijk voor aanvang van de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma. 
7.3 Indien niet aan de vermelde termijnen zoals beschreven in 7.1 en 7.2 is voldaan vervalt het recht tot deelname van de Deelnemer aan de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma. Uw  inschrijving wordt niet geannuleerd, u zult het lesgeld inclusief administratiekosten moeten voldoen.
7.4 Eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Particuliere Deelnemers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst, ook als de Deelnemer de betalingsverplichting heeft overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 8: UITVOERING
8.1 Alle diensten op het gebied van Open Inschrijvingstrainingen en Opleidingsprogramma’s worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
8.2 Ten aanzien van de Online Leeromgeving geldt dat Cmotions Academy er niet voor instaat dat binnen de Online Leeromgeving aan Deelnemer ter beschikking gestelde programmatuur en de door Cmotions Academy gebruikte programmatuur geheel foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.
8.3 Cmotions Academy behoudt het recht om de Online Leeromgeving geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Cmotions Academy zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang de omstandigheden, niet laten aanvangen dan na kennisgeving aan de Deelnemer.
8.4 De Deelnemer dient te beschikken over de voor toegang tot het Internet geschikte faciliteiten zoals adequate apparatuur en programmatuur. De Deelnemer verplicht zich om zich te onthouden van iedere handeling die de Online Leeromgeving kan schaden.
8.5 Cmotions Academy behoudt zich het recht voor om bepaalde Open Inschrijvingstrainingen en of Opleidingsprogramma’s door een of meerdere derden te laten verzorgen.

Artikel 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
9.1 Alle door Cmotions Academy verstrekte trainingsmaterialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en/of de Deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cmotions Academy geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.
9.2 Alle intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot trainingsmaterialen en alle overige door Cmotions Academy in het kader van een Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie berusten bij Cmotions Academy en/of haar business partners.

Artikel 10: GEHEIMHOUDINGSPLICHT
10.1 Het is Opdrachtgever of Deelnemer niet toegestaan om alle (voor, tijdens of na de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma) verkregen vertrouwelijke informatie (informatie gedeeld door Docenten en Deelnemers over oa bedrijven, projecten en situaties) op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken.
 10.2 Cmotions Academy verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover is te vinden in het Privacy Statement.

 ARTIKEL 11: GEDRAGSREGELS
11.1    Deelnemers aan een Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma dienen zich te houden aan de door Cmotions Academy gestelde gedrags- en/of huisregels die op de trainingslocatie gelden. In alle gevallen zal de Deelnemer zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Iedere aansprakelijkheid van Cmotions Academy is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de Deelnemer of Opdrachtgever voor de betreffende Open inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma is betaald.
12.2 Opdrachtgever en Deelnemer vrijwaren Cmotions Academy en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit de Open Inschrijvingstraining of Opleidingsprogramma, behalve voor zover deze aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cmotions Academy. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand. 
12.3 Cmotions Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.4 Cmotions Academy  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de  Deelnemer.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever, Deelnemer en Cmotions Academy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd om te beslissen over geschillen tussen Opdrachtgever of Deelnemer en Cmotions Academy.